Từ vựng giờ Anh về hoa cũng là một trong những chủ đề từ vựng tiếng Anh không còn xa lạ mà bạn học tiếng Anh rất cần phải nắm. Với list hơn 200 từ bỏ vựng về hoa mà Patado share sau đây, các bạn sẽ tự tin rộng khi giao tiếp, phát âm tài liệu về những loài hoa.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về hoa

Lộ trình học tập tiếng anh tiếp xúc từ A cho tới Z

Cách học tập từ vựng giờ Anh giúp đỡ bạn ghi nhớ dễ dàng

Từ vựng tiếng Anh về hoa – các phần tử cây hoa

*

Các thành phần của cây hoa

Tên cỗ phậnPhiên âm Giải nghĩa
flower/flaʊər/bông hoa
leaf/liːf/
seed/si:d/hạt giống
root/ruːt/rễ

*
stem/stem/thân hoa
sepals/’sɛpəl/đài hoa
stamen/’steɪmən/nhị hoa
pistil/’pɪstɪl/nhụy hoa
petals/’pɛtəl/cánh hoa

*
anthers/’ænθər/bao phấn
pollen/’pɑlən/phấn hoa
pollination/,pɑlə’neɪʃən/thụ phấn
embryo/’ɛmbri,oʊ/phôi thai
spore/spoʊr/bào tử
thorn/θɔ:n/gai

*
bud/bʌd/chồi, nụ
Twig/twig/cành cây con
Trunk/trʌŋk/thân cây to
Stigma/’stigmə/đầu nhụy

*

Từ vựng giờ Anh về các loài hoa thường gặp gỡ nhất

*

Có không ít loài hoa khác biệt với vẻ đẹp mắt riêng biệt

Tên chủng loại hoaPhiên âm Dịch nghĩa
Azalea/ə’zeiliə/Đỗ quyên
Arum Lily/,eərəm ‘lili/Hoa loa kèn

*
Accadia/ək’cedəi/Hoa buôn bán Nguyệt Diệp
Amaranth/’æmərænθ/Hoa Bách Nhật
Andromedas/æn’drɔmidə/Hoa Sao Tiên Nữ
Air plant/eə plɑ:nt/Hoa sinh sống đời

*
Anthurium/ænˈθjʊriəm/Hoa Hồng Môn
Apricot blossom/ˈæprɪkɑːt ˈblɑːsəm/hoa mai
Blue butterfly/blu:bʌtəflai/Hoa Cánh tiên

*
Bower of Beauty‘baʊə əv ‘bju:ti/Hoa Đại
Belladonna Lily/belə’dɔnə ‘lili/Hoa tiết Huệ

*
Bleeding Heart Flower/’bli:diŋ hɑ:t/ ‘flaʊə/Hoa tiết Tâm
Beallara Orchid/belərə’ɔ:kid/Hoa Lan Beallara
Brassidium/bræsiəm/Hoa Lan Brassia
Brassavola nodosa/bræsəvolə nɔ:dɔ:sə /Lan Dạ Nương

*
Beeplant/bi plɑ:nt/Hoa Màng Màng
Bird of Paradise Flower/bɜ:d əv pærədais ‘flaʊə/Hoa Thiên Điểu

*
Begonia/bi’gəʊniə/Hoa Thu Hải Đường
Bougainvillea/ˌbuːɡənˈvɪliə/hoa giấy

*
Camellia/kəˈmiːliə /hoa trà
Columbine/’kɒləmbain/Hoa bồ Câu
Clock Vine/klɒk vain/Hoa Hài Tiên
Cockscomb/ˈkɒkskəʊm/Hoa mào gà

*
Coelogyne pandurata/kɒləzin pendiureitə/Hoa Lan Thanh Đam
Coelogyne Mooreana/kɒləzin morinə/Hoa Lan Thanh Đam Tuyết Ngọc
Crocus/’krəʊkəs/Hoa Nghệ Tây
Confederate Rose/kən’fedərət rəʊz/Hoa Phù Dung

*
Cannonball/ˈkænənˌbɑːl/Hoa Sala
Crabapple/kræb’æpl/Hoa apple Dai
Chinese Sacred Lily/nɑːrˈsɪsəs/Hoa Thủy Tiên
Chrysanthemum/krɪˈsænθəməm/cúc đại đóa
Cherry blossom/ˈtʃeri ˈblɑːsəm/hoa đào

*
Coral Vine/’kɒrəl vain/Hoa Tigon
Camellia/kə’mi:liə/Hoa Trà My
Cactus Flowers/ˈkæktəs ˈflaʊər/Hoa Xương rồng

*
Crown Of Thorns Flower/kraʊn əv θɔ:n flaʊə/Hoa Xương rồng chén bát tiên
cyclamen/ˈsaɪkləmən/hoa anh thảo

*
carnation/kɑːˈneɪʃən/hoa cẩm chướng
daisy/ˈdeɪzi/hoa cúc
Dandelion/ˈdændɪlaɪən/hoa tình nhân công anh
Dendrobium hancockii/dændro:bi^m /hænkɒk/Hoa Hoàng Thảo Trúc
Dendrobium nobile/dændro:bi^m no:bil/Hoa Lan Hoàng Thảo

*
Dendrobium chrysotoxum/dændro:bi^m/Hoa Lan Kim Điệp
Dendrobium/dændro:bi^m/Hoa Lan Rô
Dendrobium densiflorum/dændro:bi^m/Hoa Lan Thủy Tiên

*
Daffodil/ˈdæfədɪl/Hoa Thủy Tiên Vàng
Dahlia/ˈdæliə/Hoa Thược Dược

*
Desert Rose/’dezɜ:t rəʊz/Hoa Sứ Thái Lan
Enpidendrum Burtonii/efidendr^m bətoni/Hoa Lan Burtonii
Epihyllum/efil^m/Hoa Quỳnh
Eglantine/’egləntain/Cây trung bình xuân

*
Frangipani/’frændʤipein/Hoa Sứ Đại
Fusia/fu:sijə/Hoa Vân Anh/ Bông Lồng Đèn
Forget Me Not/fɚˈɡet.mi.nɑːt/Hoa giữ Ly

*
Frangipani/ˌfrændʒiˈpæni/hoa sứ
Gardenia/gɑ:’di:njə/ĐHoa dành riêng Dành

*
Gelsemium/gelsimi^m/Đoạn trường Thảo
Genranium/genrəni^m/Hoa Phong Lữ
Golden chain tree/’gəʊldən t∫ein tri/Hoa Hoàng Thiên Mai

*
Gold Shower/gəʊld ∫aʊə/Hoa Kim Đồng
Gazania/gzəniə/Hoa Ngọc Châu

*
gladiolus/ɡlædiˈoʊləs/hoa lay-ơn
Glorybower/’glɔ:ri baʊə/Hoa Ngọc Nữ
Gerbera/ˈdʒəːb(ə)rə /hoa đồng tiền

*
Hoya/hozə/Hoa Cẩm Cù
Hydrangea/ Hortensia/haɪˈdreɪndʒə/Hoa Cẩm Tú Cầu

*
Hibiscus/hɪˈbɪskəs/Hoa Dâm Bụt
Heliconia Firebird/hi:’lacouniə faiə bɜ:d/ĐcHoa Hoàng Điệp
Honeysuckle/’hʌnisʌkl/Hoa Kim Ngân
Helwingia/heiwingiiə/Hoa Thanh gần kề Điệp
Iris/’aiəris/Hoa Diên Vỹ

*
Impatiens/im’peiʃiənz/Hoa Móng Tay
Italian aster/i’tæliən æstə/Hoa Thạch Thảo
Ixora/ixorə/Hoa Trang

*
Japanese Rose/dʤæpə’ni:z rəʊz/

Hoa Lệ Đường
Jasmine/ˈdʒæzmɪn/Hoa Nhài
Jade Vine/dʒeid vain/

Hoa Móng Cọp
Flamboyant hoa phượng/flæmˈbɔɪənt/Hoa Phượng

*
Jamaican feverplant/jəməicən fi:və ‘plɑ:nt/Hoa Quỷ kiến Sầu
Lilium Longiflorum/lili^m ɔηiflor^m/Hoa Bách Hợp
Lagerstroemia/lædəstro:miə/Hoa bằng Lăng

*
Lady’s Slipper/’leidi slipə/ /Lan Hài Tiên
Laelia/læliə/Lan Laelia
Lotus/’ləʊtəs/Hoa Sen

*
Lantana/lætænə/Hoa thoa Ổi
Lavender/ˈlævəndər/hoa oải hương
lilac/ˈlaɪlək/hoa tử đinh hương

*
Morning Glory/’mɔ:niŋ ‘glɔ:ri/Hoa Bìm Bìm
Mum/mʌm/Hoa cúc
Magnolia/mæɡˈnoʊliə/Hoa Mộc Lan

*
Moss rose/mɔːs roʊz/Hoa Mười Giờ
Milkwood pine/milk wʊd pain/Hoa Sữa
mimosa/mɪˈmoʊsə/hoa xấu hổ; hoa trinh nữ

*
Marigold/ˈmæriɡoʊld/Hoa Vạn Thọ
Nautilocalyx/nəutilɔcəlix/Hoa Cẩm Nhung
lotus hoa sen/ˈloʊtəs/Hoa Sen

*
Oncidium/ˈɔːcidi^m/Lan Vũ Nữ
Orchid/ˈɔːkɪd/hoa phong lan
Ochna integerrima/ˈɔːnə intəgərimə/Hoa Mai

*
Oleander/,əʊli’ændə/Hoa Trúc Đào
Petunia/pə’tju:niə/Hoa Dạ yên Thảo
pansy/ˈpænzi/hoa păng-xê

*
Passion Flower/’pæ∫n/ flaʊə/Hoa Lạc Tiên
Phalaenopsis/’felənoziz/Hoa Lan hồ nước Điệp
Peony/’pi:ənni/Hoa mẫu mã Đơn
Pink Lasiandra/piŋk ləsiədrə/Hoa Mua

*
Penstemon/pentəmon/Hoa Son Môi
Paris polyphylla/’pæris polyphyllə/Thất Diệp Nhất đưa ra Hoa
Poinsettia/’pɔinənt/Hoa Trạng Nguyên
poppy/ˈpɒpi/hoa anh túc

*
Rose/rəʊz/Hoa Hồng
Rose Periwinkle/rəʊz periwiŋkl/Hoa Dừa cạn

*
Rhynchostylis gigantea/Rhynkostailist dʒidʒenti/Hoa Lan Ngọc Điểm
Rampion/rempion/Hoa Móng Quỷ
Rose Myrthe/rəʊz miθ/Hoa Sim
Sun Drop Flower/s^n drɒp flaʊər/Hoa Giọt nắng

*
Sun Flower/ˈsʌnflaʊər/Hoa hướng Dương
Sword Orchid/sɔ:d ‘ɔ:kid/Hoa Địa Lan
Succulent flower/’sʌkjʊlənt flaʊə/Hoa Sỏi
Scarlet Mallow/’skɑ:lət mæləʊ/

Hoa Tí ngọ

*
Star Glory/’stɑ: ‘glɔ:ri/Tóc Tiên
Thunbergia grandiflora/’θʌnbəriə geniflorə/Hoa mèo Đằng
Tuberose/ˈtjuːbərəʊz/Hoa Huệ
Treasure Flower/’treʒə’flaʊə/

Hoa Ngọc Châu

*
Tickle Me Plant/’tikl mi plɑ:nt/Hoa Trinh Nữ
Texas Sage/teksəsseidʒ/Tuyết đánh Phi Hồng
Tulip/ˈtjuːlɪp/Hoa Uất Kim Hương

*
Violet/ˈvaɪələt/hoa vi-ô-lét
Winter Rose/wintə rəʊz/

Hoa Đông Chí
Witch Hazel/’wit∫heizl/Hoa Đông Mai
Water hyacinth/’wɔ:tə ‘haiəsinθ/

Hoa Lục Bình
Wrightia/wrəitiə/Hoa Mai Chỉ Thiên
Wondrous Wrightia/wʌndrəs wrəitiə/Hoa Mai Chiếu Thủy

*

*

Lượng tự vựng tiếng Anh về hoa hết sức phong phú

Từ vựng tiếng Anh về phân nhiều loại hoa

Khi học tiếng Anh về những loài hoa thì việc tò mò phân loại của chúng cũng rất quan trọng. Mỗi loại hoa với ý nghĩa riêng sẽ tiến hành dùng trong những dịp khác nhau như hoa đám cưới, hoa mừng tân gia, hoa mừng xuất sắc nghiệp…

Ngoài ra, trên thị trường hiện nay ngoài hoa tươi thì cũng có thể có các nhiều loại hoa thô với vẻ đẹp mắt cũng không thua kém cạnh. Dưới đây là các từ vựng giờ anh về hoa phân chia theo tình trạng, tác dụng mỗi loại.

Tên loại hoaPhiên âm Dịch nghĩa
Birthday flower/’bɜrθ,deɪ/hoa khuyến mãi nhân thời điểm sinh nhật
cut flower/kət/hoa đã có cắt

*
cut flowers in vase/veɪs/hoa gặm trong lọ
dried flower/draɪd/hoa khô

*
fresh/freʃ/tươi
flowers in pot or planter/pɑt/ , /’plæntər/hoa trồng trong chậu
withered/ˈwɪð.əd/khô héo
flower garden , flower bed/’ɡɑrdən/, /bɛd/hoa trồng trong vườn cửa hoặc bể cây.

*
flower boxes/bɑks/hoa vào hộp dùng để làm trang trí

*
Graduation flower/,grædʒu’eɪʃən/hoa mừngtốt nghiệp
Housewarming flower/’haʊs,wɔrmɪŋ/hoa mừng tiệc tân gia
wildflowers//’waɪld,flaʊɝrhoa dại

Từ vựng giờ đồng hồ Anh diễn đạt vẻ rất đẹp hoa

Từ vựng giờ Anh về hoa – diễn tả mùi hương hoa

Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa
aroma/ə’roʊmə/mùi thơm
comforting/’kʌmfɝrtɪŋ/hương dễ chịu
delicate/’dɛləkɪt/hương nhẹ nhàng
evocative/ɪ’vɑkətɪv/mùi hương thơm thoang thoảng
heady/’hɛdi/thơm nồng nàn
intoxicating/ɪn’tɑksə,keɪtɪŋ/mùi mùi hương nồng, dễ say
laden/’leɪdən/thơm nồng, xộc lên mũi
sweet/swit/mùi hương ngọt ngào

Các thành ngữ (idioms) thông dụng về hoa

Khi học tập từ vựng tiếng Anh về những loài hoa thì các bạn không chỉ việc nắm những từ vựng riêng biệt mà còn buộc phải ghi nhớ phần lớn thành ngữ nói về hoa thông dụng. Bao gồm như vậy thì các bạn mới có thể tự ti khi giao tiếp với người phiên bản xứ vì thành ngữ cũng là trong số những công núm người phiên bản địa sử dụng để thì thầm với nhau hằng ngày.

Xem thêm: Top Những Bài Hát Tình Yêu Buồn Hay Nhất Hiện Nay, Những Bài Hát Hay Về Tình Yêu Buồn Nhất

Thành ngữÝ nghĩa
There’s no rose without a thornHoa hồng nào nhưng chẳng bao gồm gai
Bouquet of orchidsTán dương một ai đó
In cloverSống an nhàn
A bed of rosesCuộc sinh sống nhung lụa, sung sướng
Pushing up daisiesCận kề mẫu chết
Shrinking violetMột tín đồ nhút nhát, tuyệt xấu hổ
To rest on your laurelsNhững người ngủ quên trong vượt khứ, sống bình an không thích đoạt được những điều mới
Peaches & creamCuộc sống giỏi đẹp

Trên đây là trọn bộ các từ vựng tiếng Anh về hoa cũng giống như các thành ngữ tương quan đến hoa thường dùng nhất. Một khi bạn đã nắm vững những tự vựng này thì cứng cáp chắn các bạn sẽ giao tiếp một cách thành thạo. Patado chúc bạn sẽ thành công trên bé đường đoạt được kho từ vựng tiếng Anh phong phú.