Việc nắm vững chu kỳ tởm nguyệt an toàn để giúp chị em xác định đúng đắn vòng kinh và ngày rụng trứng. Từ đó, tính được ngày thụ thai và tránh giảm thai an toàn.

Đề cập mang lại chủ đề này,