Giải bài xích tập trang 20 bài 4 phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Điều kiện để xẩy ra phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch những chất điện li là gì ? Lấy các thí dụ minh hoạ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 sgk trang 20


Bài 1 trang đôi mươi sgk hóa học 11

Điều kiện để xẩy ra phản ứng thảo luận ion trong dung dịch các chất điện li là gì ? Lấy các thí dụ minh hoạ.

Hướng dẫn giải:

Phản ứng thương lượng ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều khiếu nại sau:

Tao thành chất kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3

Tạo thành chất điện li yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Tạo thành hóa học khí

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Bài 2 trang trăng tròn sgk chất hóa học 11

Tại sao những phản ứng giữa dung dịch axit cùng hiđroxit bao gồm tính bazơ với phản ứng thân muối cacbonat cùng dung dịch axit rất dễ xảy ra ?

Hướng dẫn giải:

Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit tất cả tính bazơ rất dễ dàng xảy ra vì bao gồm sự chế tạo ra thành hóa học điện li vô cùng yếu là H2O Ví dụ: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Phản ứng thân muối cacbonat với dung dịch axit dễ xẩy ra vì bao gồm sự sinh sản thành chất khí là CO2

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑+ H2O

Bài 3 trang đôi mươi sgk hóa học 11

Lấy một số thí dụ minh chứng rằng : bản chất của bội nghịch ứng trong dung dịch những chất năng lượng điện li là phản ứng giữa những ion.

Hướng dẫn giải:

Bản chất của bội nghịch ứng vào dung dịch các chất năng lượng điện li là phản bội ứng giữa những ion. Thật vậy:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Bản hóa học Ag+ + Cl‑ → AgCl ↓

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓+ 2NaCl

Bản chất: Mg2+ + 2OH– → Mg(OH)2 ↓

Bài 4 trang đôi mươi sgk hóa học 11

Phương trình ion rút gọn của bội phản ứng mang lại biết:

A. Mọi ion nào tồn trên trong dung dịch.

B. Nồng độ hồ hết ion nào trong dung dịch lớn nhất.

C. Thực chất của phản nghịch ứng vào dung dịch các chất điện li.

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch những chất điện li.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Vì chỉ rõ các ion như thế nào đã chức năng với nhau tạo nên phản ứng xảy ra.

Bài 5 trang trăng tròn sgk chất hóa học 11

Viết các phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa các cặp hóa học sau :

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH

Hướng dẫn giải:

Phương trình phân tứ cùng ion xẩy ra trong hỗn hợp :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO42Fe3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH- → 2Fe(OH)3↓+ 6Na+ + 3SO42-Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓ NH4 + Cl- + Ag+ + NO3- → NH4+ + NO3- + AgCl↓Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑Na+ + F- + H+ + Cl- → Na+ + Cl- + HF↑F- + H+ → HF↑

d) không tồn tại phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑FeS(r) + 2H+ + 2Cl- → Fe2+ + 2Cl- + H2S↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + K+ + OH- → K+ + CIO- + H2OHClO + OH- → CIO- + H2O.

Bài 6 trang trăng tròn sgk chất hóa học 11

Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo ra kết tủa Fe(OH)3 (hình 1.6) ?

*

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

B. Fe2(SO4)3 + KI

C. Fe(NO3)3 + Fe

D. Fe(NO3)3 + KOH.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Tài Khoản Web Chơi Game 4399 Nhanh Nhất, Đấu Trường Bang Bang Tq

Phản ứng thân Fe(NO3)3 cùng KOH tạo nên kết tủa Fe(OH)3.

Bài 7 trang trăng tròn sgk chất hóa học 11

Lấy thí dụ cùng viết những phương trình hoá học bên dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau :